image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Chlumek

2. Důvod a způsob založení

Obec Chlumek (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Chlumek
  Chlumek 61
  594 42 Měřín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Chlumek
  Chlumek 61
  594 42 Měřín

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 566 544 441

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.chlumek.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Chlumek
  Chlumek 61
  594 42 Měřín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: Flash disk nebo CD

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  chlumek@chlumek.cz (obec, starosta)
  cmielova@chlumek.cz (referentka obce)

 • 4.8 Datová schránka

  gehajgy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 16725751/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

00599433

7. DIČ

CZ00599433

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.