image
Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

Vývoj počtu obyvatel Chlumku

Rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Počet obyvatel 300 352 326 333 346 363 369 265 292 286 251 195 180

Politická a katastrální (6.53 km2) obec, z. Velkého Meziříčí (14 km). Na nepravidelnou, podlouhlou náves vbíhá 5 cest. Domy stojí těsně vedle sebe, grunty kolem návsí, chalupy na ní. V obci bývalo s počátku 17. stol. r. 1585 12 sedlákův a domek bez polí s 344 m. polí. R. 1757 stoupl počet domů na 16, z nichž 13 sedláků (po 17-44 m.); r. 1770 již 21 domů (10 lánů, 3 1/2lány, chalupa a 7 domků); r. 1790: 27 domů, 232 obyv.; r. 1890: 53 domy, 326 obyvatelů, Čechů, katolíků mimo 7 evangelíků; r. 1900: 58 domů, 333 obyv., z kterých jen 7 evangelíků, ostatní katolíci a všichni Čechové.

Náleželť, pokud známo, měřínskému probožství, s nimž měl stále stejné držitele a osudy (v. t.). Že by ves byla pusta, jak praví Volný, 1) jest nesprávno; vždyť roku 1556 zapisuje král Ferdinand Vratislavovi z Pernštejna i ves Chlumek s obilným desátkem! Připomínaná t. r. pustá ves "Světlá" u Chlumku jest táž, jež se tamže nazývá "Světlá" u Pavlínova (v. Měřín).

Poddanské poměry (roboty, věžné platy a desátek) z r. 1585 byly obdobnými v Černé (v. t.). Úrok o sv. Jiří a sv. Václavu činil 2 zl. 16 gr., 25 slepic, 2 kopy a 4 vejce. R. 1750 a 1776 v. u Černé. Vrchnosti náleží 0.31 ha stav. plochy, 55.18 ha polí (v Sečích), 12.3 ha luk, 0.2 ha zahrad, 9.46 ha pastvin, 58.93 ha lesa, 1.41 ha rybníků (U Dvora, v Sečích), Celkem 137.81 ha (gruntovní daň 334.23 K). Pozemky bývaly pronajaty, dnes se zalesňují; tím jest zrušen bývalý dvůr. Přifařen jest do Měřína, kamž do r. 1868 patřil školou. T. r. zřízena zde jednotřídka; nejdéle působil Josef Roučka (1875 - 1904); od t. r. Theodor Broža. Učitelská knihovna má 42, žákovská 91 svazkův. Do r. 1907 se vyučovala v domě č. 38.; t. r. byla vystavěna nová budova jednopatrová; škole náleží 1.15 ha polí a 76.7 a luk. Obec má zachovanou pečeť z roku 1668 s napisem: CHLVMEK . 1668 a znakem sv. Lukáše; - majetek: 9.9 ha polí, 3.5 ha louky, 7.8 ha lesa a 28 ha pastvin. Trati se 18. stol. jmenovaly : Za Humeniců, na Kruhu, v Kopcích, pod Lipou, nad Rakůvkama, u Pleskalky, pod Božíma mukama, u Vlčí jámy; dnes Žlaby, Rybníčky, Blatina, Seč, Čertůvka, Lázničků, Dvorský, Astůvky (dř. Kastůvky). Celkem má ves: 365.9 ha polí, 54.8 ha luk, 1.5 ha zahrad, 82.4 ha pastvin, 137.3 ha lesa, 1.4 ha rybníkův. Nejstarší rody jsou: Cejnek, Jaša, Drápela, Slabý.

Samoty tvoří 4 roztroušené a 16 roztroušených domů s 66 obyv.: Pazderna, býv. panský dvůr, "Benešov" (skupina 7 domků), 2 domky u potoka, 10 stodůlek (vyhořely 1907). Kolem jsou vrchy 554-627 (Chlumek, trig. bod) m.

Významná osobnost

Profesor RNDr. František Čech, Dr.Sc. (nar. 17. 8. 1929, zemř. 4. 10. 1995), pedagog a vědecký pracovník v oboru mineralogie a botaniky. Až do r. 1990 byl vedoucím katedry mineralogie, geochemie a krystalografie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Hlavním předmětem jeho výzkumu byly pegmatity. Početné studie zasvětil geochemii, výskytu minerálů, jejich struktuře a původu. Zvláště se zajímal o minerály berilia, později slídy a skupiny turmalínů. Speciální pozornost věnoval přírodním fosfátům.

chlumek